Идет загрузка...
  • АвтоБазар

Пропозиція укласти
договір про надання інформаційно-рекламних послуг
(публічна оферта)

 

1. Загальні положення

1.1. Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – «Офертою») Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІМЕДІАГРУП”, самостійно, або через представників, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”, і містить всі істотні умови, необхідні для надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Послуги”, та для укладання й реалізації Договору.
1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов юридичні і фізичні особи резиденти України реєструються на сайті і сплачують грошові кошти, передбачені умовами даної Оферти, і  цим самим засвідчують своє бажання укласти Договір, ця дія вважається прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони визначаються як „Замовники”.
1.3. У зв’язку з вище наведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти чи певним з її пунктів, Виконавець пропонує Вам відмовитися від отримання надаваних Виконавцем Послуг.
1.4. При необхідності ми також можемо укласти документально оформлений Договір з підписами та печатками.

2. Предмет Оферти

2.1. За цією Офертою Виконавець (самостійно та/або із залученням третіх осіб) надає Замовнику Послуги з розміщення Інформаційно-рекламних матеріалів Замовника відповідно до умов даної Оферти, а Замовник в свою чергу зобов’язаний оплатити надавані Виконавцем Послуги на умовах, передбачених даною Офертою. З інформацією про рекламні позиції, які на виконання цієї Оферти надає Виконавець, умови розміщення відповідних інформаційно-рекламних Послуг, Замовник може ознайомитись в мережі Інтернет за адресою: http://avtobazar.ua/help/prices/ а також http://avtobazar.ua/help/terms/.
При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються цією інформацією, яка являється невід‘ємною частиною Договору, а також документом ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-ПОРТАЛОМ AVTOBAZAR.UA, що розміщений за адресою: http://www.avtobazar.ua/help/law/.
2.2.  Сфера застосування цієї Оферти поширюється на всі позиції, які Виконавець пропонує Замовнику.
2.3. Оферта є офіційним документом Виконавця і має відповідну юридичну силу  та публікується на веб-сайтах Виконавця.
2.4. Виконавець має право змінювати умови даної  Оферти з попереднім повідомленням про такі зміни Замовнику шляхом розміщення на сайті інформації, що змінюється, але не пізніше, ніж за 5 (п‘ять) робочих днів до введення в дію відповідних змін.
2.5. Замовник не заперечує проти будь-якого використання інформації наданої Виконавцю за умови залишення цілісності форми.
2.6. Залишаючи будь-яку інформацію про себе Замовник однозначно і добровільно надає згоду і дозволяє Виконавцю здійснення будь-якої дії або сукупності дій повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або картотеці персональних даних, пов’язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, включаючи реалізацію і передачу, знеособленням, знищенням (далі разом - обробка) всіх переданих Замовником персональних даних на необмежений термін з метою надання Послуг, передбачених Договором, забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку, розповсюдження електронних тематичних розсилок та/або іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Виконавця за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ.
2.7. Замовник також підтверджує відсутність будь-яких застережень щодо обмеження права на обробку переданих ним персональних даних, а також свою добровільну згоду на використання таких даних Виконавцем, надання права обробки, доступу і розповсюдження будь-яким третім особам у вищевказаних цілях на необмежений термін без повідомлення про такі передачі персональних даних.

3. Порядок надання послуг

3.1. Згідно з предметом Договору, Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення інформаційно-рекламних матеріалів Замовника на сайті www.avtobazar.ua та/або друкованих ЗМІ Виконавця та/або інших ЗМІ.
3.2. Ознайомившись з умовами даної Оферти, та обравши певний вид Послуг (чи декілька), Замовник приймає Оферту шляхом вчинення дій, передбачених п.п.1.2 даної Оферти, з моменту вчинення даних дій Договір вважається укладеним.  
3.3. Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань за даною Офертою не пізніше ніж через 3 (три) банківські дні з моменту зарахування на його банківський рахунок передоплати за надавані послуги.

4. Порядок розрахунків

4.1. Оплата Послуг за цим Договором виконується Замовником, шляхом внесення 100 (сто) відсотків передплати вартості за відповідну замовлену Послугу до початку виконання Виконавцем своїх зобов’язань за даною Офертою  способами вказаними на Сайті http://avtobazar.ua/help/faq/ .
4.2 Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги і запроваджувати нові тарифні плани. Про встановлення нових цін Виконавець сповіщає Замовника шляхом опублікування повідомлення про це на веб-сайтах Виконавця. Замовник не заперечує проти отримання на свою електронну адресу інформації про зміну тарифних планів, інформації про акції, які проводить Виконавець.
4.3 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів, зокрема, але не виключно за правильність зазначення необхідних даних, номеру платежу.
4.4 Грошові кошти, перераховані Замовником, не повертаються з будь-яких причин, а також у разі не зазначення Замовником всіх даних, що достатні і необхідні для ідентифікації його як платника.
4.5. У випадку ненадання/ неналежного/часткового надання Послуг Виконавцем перерахована Замовником сума грошових коштів не повертається, але може бути у будь-який момент використана для оплати раніше та/або пізніше замовлених Послуг. На виконання даного пункту Виконавцем запроваджено сервіс «Власний гаманець».
4.6. Для того, щоб почати використовувати сервіс «Власний гаманець», Замовнику необхідно внести передоплату/ поповнити «Власний гаманець» Одразу після зарахування грошових коштів на «Власний гаманець» можно побачити суму передоплати у розділі «Мій автобазар».
4.7. У випадку замовлення платних Послуг передбачених даною Офертою і оплати їх з використанням сервісу «Власний гаманець», сума передоплати буде зменшуватись на суму наданих послуг.  
4.8. Передплату можна вносити в будь-який  момент, незалежно від поточної суми передоплати на «Власний гаманець».
В будь-який момент Замовник може ознайомитись зі звітом замовлених послуг та проведених ним оплат з використанням сервісу «Власний гаманець».

5. Права і обов‘язки сторін

5.1 За цією Офертою Замовник зобов’язується:
5.1.1. Передавати в електронній формі (на електронну адресу або магнітному носії) необхідні для надання послуг Інформаційно-рекламі матеріали, які відповідають Технічним вимогам Виконавця після вчинення дій, передбачених п.п. 1.2. даної Оферти.
5.1.2. Відповідати за достовірність та відповідність чинному законодавству України інформації, яка буде розміщуватись на веб-сайті www.avtobazar.ua чи друкованих ЗМІ Виконавця та/або інших ЗМІ (за вибором Замовника). Виконавець має право не розміщувати рекламну інформацію Замовника, якщо така містить у собі недостовірну та/або неправомірну інформацію.
5.1.3. Сплатити послуги Виконавця в повному об’ємі.
5.1.4. Без вимоги Виконавця надавати спеціальні дозволи, ліцензії тощо у випадку прямого чи непрямого розміщення Виконавцем інформації щодо товарів, які підлягають обов‘язковій сертифікації, ліцензуванню тощо.
5.1.5. Повідомити достовірну контактну інформацію, інформацію, що достатня і необхідна для ідентифікації Замовника як платника, свої реквізити і своєчасно сповіщати Виконавця про зміну цієї інформації.
5.2 За цією Офертою Виконавець Зобов‘язується:
5.2.1. Протягом одного дня з моменту надання Замовником Інформаційно-рекламних матеріалів підтвердити, чи відповідають вони технічним вимогам, необхідним для їх розміщення в мережі Інтернет чи друкованому ЗМІ та/або інших ЗМІ (за вибором Замовника).
5.2.2 Невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) банківських днів розмістити рекламно-інформаційні матеріали Замовника якісно та в повному обсязі.
5.2.3. Вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, ввіреної йому Замовником.
5.3 За цією Офертою Замовник має право:  
5.3.1. Використовувати засоби і технології, крім тих, які діють на підсвідомість споживача.
5.3.2. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.
5.4 За цією Офертою Виконавець має право:
5.4.1. Вчасно отримувати інформацію, необхідну для надання послуг.

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов‘язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Замовник гарантує, що всі рекламні матеріали та/або інформація, надані Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є повними, достовірними, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України. Під відповідністю змісту Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України розуміється включаючи, але не обмежуючись, відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольне законодавство, про лікарські засоби, наявність в рекламі необхідної за законодавством інформації, дотримання інших вимог законодавства України. Відповідальність за фактичну якість рекламованих товарів/послуг, та за відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам, вказаним в цьому пункті, несе Замовник. 

7. Обставини непереборної сили

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин.
7.2. Належним доказом існування форс-мажорних обставин Сторони вважають висновок Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу влади. Крім того, передбачений даним пунктом документ повинен містити дані про характер форс-мажорних обставин та їх тривалість.

8. Вирішення спорів

8.1 Спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
8.2 Неврегульовані шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі відповідного спору на розгляд до господарського суду міста Києва.

9. Термін дії договору

 9.1. Договір вступає в силу з моменту, вказаного в п. 3.2. даної Оферти,  і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних  обов‘язків, взятих на себе кожною Стороною в порядку, визначеному цим Договором (зокрема, Офертою). При достроковому припиненні та/або розірванні Договору з будь-яких підстав отримані кошти як передоплата не повертаються. Дострокове припинення та/або розірвання Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди.
9.2. Замовник та його уповноважені особи повідомляють про те, що достатнім інформуванням його про передачу персональних даних розпоряднику, знищення, знеособлення даних буде надсилання копії листа-повідомлення на електронну пошту вказану при реєстрації.
9.3. Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних.
9.4. Замовник гарантує, що ним було отримано згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб’єктів персональних даних.
9.5. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.
9.6. Якщо одне або більше положень цього Договору буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Договору.

10. Реквізити

Виконавець:
ТОВ „ ДІМЕДІАГРУП ”

Юр. адреса: 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд.15, літ.А., н/п № 17
Код ЄДРПОУ 38922074

Свідоцтво платника ПДВ № 200147195

ІПН 389220726558
Директор Діденко Ігор Анатолійович

X
Вход в Автобазар
Новый пользователь?

Зарегистрируйтесь


Войти с помощью:

Twitter Facebook Mail.ru
X